Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel

Blondynka na budowie

offlinenaszasielanka blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | Blog budowlany
73685 odwiedzin | wpisów: 112, komentarzy: 826, obserwuje: 60

Wojewódzki Konserwator Zabytków

autor: naszasielanka blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Dzisiaj poszłam do WKZ chciałam uzgodnic projekt, zanim go jeszcze kupię, ale niestety zwykły smiertelnik nie ma na to szans, trzeba załatwiać to formalnie czas oczekiwania 1 miesiąc, o koszty nie pytałam. I pewnie bym sie zdecydowała, bo i tak i tak musze to zrobić, ale...

...no własnie, po zakupie projektu i złożeniu dokumentów do PnB, starostowo i tak wystąpiłoby o opinię, a musielibyśmy dwa razy płacić za to samo...

Nie wiem, ale mam wrażenie, że żyjemy w dzikim kraju :(

A nam nie pozostaje nic innego jak zdać sie na architekta.


Ku pamięci

autor: naszasielanka blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Ściągnełam ze strony strostwa wykaz dokumentów potrzebnych do Pnb,

Matko i córo chciałoby sie rzec :(

We wniosku należy podać:

  1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika,jeżeli działa w jego imieniu,
  2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z:

Øoświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej,

Øzaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnymi na dzień opracowania projektu,

oraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:

o   prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków)

o   prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji (Wojewódzki Konserwator Zabytków).

o   zjazdu i włączenia do drogi publicznej ( właściciel drogi)

o   lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (właściciel drogi) 

o   zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (Zakład Gospodarki Komunalnej)

o   dostawy energii elektrycznej (Energia Pro Koncern Energetyczny S.A)

o   przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych (Telekomunikacja Polska lub Dialog)

o   dostawy gazu (Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o. o )

o   dostawy energii cieplnej ( Miejska Gospodarka Komunalna)

o   wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ( Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

o   uzgodnień w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, odprowadzenia wód opadowych i gruntowych (Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)

o   usytuowania projektowanych sieci i przyłączy (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)

o   zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca)

o   bezpieczeństwa i higieny pracy (rzeczoznawca)

o   spraw sanitarno-higienicznych (rzeczoznawca)

Projekt powinien zawierać również

Øinformację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego – zgodnie z art. 36a  ustawy Prawo budowlane

Øinformację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b cyt. ustawy.

  1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - Druk oświadczenia (do pobrania),
  2. Ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

  1. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
  2. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Uwagi:

ØMapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ØInwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika

budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest wymagany).

 

Wyciełam punkty, które mnie nie dotyczą, tj np oddziaływanie na środowisko.

W czartek wybieram się do O, mam mapke opiniodawczą, podobno wystarczy, a dziecko zostaje z dziadkiem


Plany są po to by je zmieniać...

autor: naszasielanka blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Dzwoniłam dzisiaj do geodety, zgodnie z umową miała na nas czekac mapka... miała, bo Pan wraz z dzieckiem sie rozchorował i mapki nie zrobił. Byłam trochę zła, bo korzystając z ferii chciałam prąd i inne media pozałatwiać... Pan sie troche przejął i obiecał mi dać jakąś mapkę, która do złożenia wnisków ma wystarczyć i miałam po nia jechać w środę...

...miałam, ale pewnie nie pojadę, gdyż starszak po powrocie z przedszkola dostał gorączki...a więc zamiast wycieczek do O czeka mnie areszt domowy z chorym dzieckiem :(

Już dawno się przeonałam, że na dzieci zawsze można liczyć :)

pozdrawiam, Ela

 


Spojrzenie

autor: naszasielanka blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Dzisiaj przy okazji wyprawy na basen, zajechaliśmy na naszą działkę. Nie bylismy tam od czasu zakupu, czyli 1,5 roku!

Ale się tam zmieniło, sąsiad dokończył budowę i postawił płot, powstała nowa droga, na sąsiednich działkach powstają dwa nowe domy, tylko nasza świeci pustkami :( Mam nadzieję, że chociaż geodeta w zeszłym tygodniu poszalał sobie z teodolitem i ożywił to nasze miejsce na ziemi.

rozmarzyłam sie bardzo, już bym chciała sie przeprowadzić, chociaż może nie juz a w czerwcu kiedy to drogowcy maja oddac AOW... ale przyjdzie mi czekać przynajmniej jeszcze dwa i pół roku.

pozdrawiam, ela